TIP : Control 크기

iOS/Tip&Tech 2011.10.16 01:02

Carrier Status bar - 320x20
UIView - 320x460
UINavigationBar - 320x44
UITabBar - 320x49
UISearchBar - 320x44
UIToolBar - 320x44

Data Input:

UIPickerView - 320x216
UIDatePicker - 320x216
UIKeyboard - 320x216

Buttons:

UISegmentedControl - 320x44
UIButton xx37

Fields:

UITextField - xx37
UISwitch 94x27
UISlider - xx23

Indicators:

UIProgressView -xx9
UIActivityIndicatorView - 37x37
UIPageControl - 38x36


안쓰다보니 까먹넹 ㅡ ㅡ

신고

'iOS > Tip&Tech' 카테고리의 다른 글

[TIP] 파일 이름 얻어오기  (0) 2011.11.07
TECH : iOS5 뉴스가판대 적용하기  (2) 2011.10.20
TIP : Control 크기  (0) 2011.10.16
iOS5 바뀐 API  (1) 2011.10.13
TIP : Touch, UIResponsor, UIEvent 정리  (0) 2011.06.16
앱에서 다른 앱 실행할때.  (1) 2011.04.27
1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 77


티스토리 툴바